Museumpeil informeert museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland over landelijke en regionale ontwikkelingen in de museum- en erfgoedsector vanuit een praktijkgericht perspectief. De redactie is samengesteld uit museumprofessionals uit Vlaanderen en Nederland; het blad kan beschouwd worden als een business to business initiatief. Museumpeil is een uitgave van de Stichting Museumpeil, een Vlaams-Nederlandse stichting met maatschappelijke zetel in Amsterdam. De stichting heeft de ANBI-status, wat schenkers de mogelijkheid biedt gebruik te maken van wettelijk voorziene belastingvoordelen.

Museumpeil bestaat sinds 1994 en is opgericht om kennis en ervaringen uit de museumpraktijk te delen, of zoals het in het eerste nummer werd verwoord: “Ons staat een blad voor ogen dat inhoudelijk en professioneel is. De artikelen zijn zeer op de dagelijkse museumpraktijk toegespitst en spelen zoveel mogelijk in op de behoeften van de musea.” Een kwarteeuw later vormt dat nog steeds het uitgangspunt van de redactie.

In het verleden werd het blad uitgegeven door de Nederlandse Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) in samenwerking met de bureaus van de provinciale museumconsulenten in Vlaanderen en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. In het najaar van 2015 is het blad door de redactie in goed overleg met de uitgevers verzelfstandigd. Het blad wordt vanaf dan uitgegeven door de Stichting Museumpeil, een onafhankelijke stichting die ten doel heeft het bevorderen van uitwisseling en vermeerdering van kennis op museaal gebied onder medewerkers (betaald en onbetaald) verbonden aan musea en soortgelijke instellingen en organisaties in België en Nederland. Museumpeil verscheen halfjaarlijks, maar sinds 2018 is het streefdoel driemaal per jaar. Elk nummer is meestal samengesteld rond een actueel en breed gedragen thema, zoals: werken met vrijwilligers; duurzaamheid; immaterieel erfgoed en musea; verzamelen en ontzamelen,…

De uitwisseling van kennis en ervaring gebeurt daarnaast middels de website van Museumpeil en de zeswekelijkse nieuwsbrief. De website biedt naast een selectie van recente artikels uit het vakblad (‘Uitgelicht’) ook bijdragen die op de actualiteit ingaan, interviews met toonaangevende spelers uit het museale beroepsveld e.a. In het digitaal aangeboden archief kan de lezer de inhoud van alle nummers sinds 1994 raadplegen.

Cover Museumpeil 52

Praktisch

Museumpeil verschijnt minimaal tweemaal per jaar.

Een abonnement op Museumpeil kost € 24,50 per kalenderjaar (jaarabonnement 2020, inclusief 6 keer Nieuwsbrief en toegang website) of € 50,00 per kalenderjaar (instellingsabonnement). Met een instellingsabonnement ontvangt u drie exemplaren van elk nummer op één adres voor u en uw collega’s.

Website: https://www.museumpeil.eu/